Сертификат ISO 9001:2008
   
    1303 София, ул. "Марко Балабанов" № 4А, Тел./Факс (02) 952 14 46 English version 

Дружеството е член на Българската браншова камара по Енергетика в РБ и има издадени референции от:

 • НЕК ЕАД - ЦУ
 • П "Трафоелектроинвест"
 • "ВЕНИ - 97"
 • "Трафел"
 • "МЕКАМИДИ" - Франция
 • П "Мрежи ВН" - ЦУ
 • "Електроразпределение - столично"
 • "Енергопроект" АД
 • "ТЕЛЕКОНТ"
 • П "Мрежи ВН"
 • ЕПР Пловдив
 • ЕПР Г. Оряховица
 • ЕПР Плевен
 • ЕПР Варна
 • ЕПР Бургас
 • ЕПР Русе
 • ЕПР Благоевград
 • ЕПР София

Наши проекти:
 

Екипът на фирмата е работил по следните разработки:

ОБЕКТ

ВЪЗЛОЖИТЕЛ

2002 година
А. Общо енергийни разработки

1.    

Енергийни и електрически изследвания за присъединяване на ВЕЦ от Каскада “Горна Арда” към ЕЕС на Р България – обобщен доклад;

“Енергопроект Хидроенергетика” ООД

2.    

Енергийни и електрически изследвания за присъединяване на ВЕЦ “Цанков камък” към ЕЕС на
България;

“Енергопроект Хидроенергетика” ООД

3.    

ВЕЦ ”Огоста” – Присъединяване към енергийната система – еднолинейна схема

“Мекамиди Огоста” ООД

Б. Подстанции

4.    

П/ст”Пловдив” 400кV – възможности за реконструкция на уредба 400кV по схема прекъсвач и половина с последващите от това промени в уредби 220кV и 110кV - Разширение и реконструкция на ОРУ 400кV:

·        Първична комутация;

·        Вторична комутация;

·        Релейна защита с автоматика и телемеханика;

·        Строително-конструктивна част;

НЕК ЕАДП “ТЕИ”

5.    

П/ст”Пловдив” 400кV – възможности за реконструкция на уредба 400кV по схема прекъсвач и половина с последващите от това промени в уредби 220кV и 110кV - Разширение и реконструкция на ОРУ 220кV:

·        Първична комутация;

·        Вторична комутация;

·        Релейна защита с автоматика и телемеханика;

·        Строително-конструктивна част

НЕК ЕАДП “ТЕИ”

6.    

П/ст”Пловдив” 400кV – възможности за реконструкция на уредба 400кV по схема прекъсвач и половина с последващите от това промени в уредби 220кV и 110кV - Ново ЗРУ 31,5кV:

· І-на и ІІ-на комутация, релейни защити;

· Архитектурна и строително-конструктивна част.

НЕК ЕАДП “ТЕИ”

7.    

П/ст”Марица изток”220/110кV, гр.Гълъбово – Разширение и реконструкция с въвеждане на напрежение 400кV, разширение и реконструкция на уредби 220кV, 110кV и СН - Временно съоръжаване на два броя изводи 220 кV:

· Релейни защити с автоматика и телемеханика;

· Строително-конструктивна част.

НЕК ЕАДП “ТЕИ”

8.    

П/ст”Марица изток”220/110кV, гр.Гълъбово – Разширение и реконструкция с въвеждане на напрежение 400кV, разширение и реконструкция на уредби 220кV, 110кV и СН - Реконструкция на уредба 110кV:

·       Първична и вторична комутация;

·       Релейни защити с автоматика и телемеханика;

·       Строително-конструктивна част;

·       Вертикална планировка, пътища и ограда.

НЕК ЕАДП “ТЕИ”

9.    

П/ст”Марица изток”220/110кV, гр.Гълъбово – Разширение и реконструкция с въвеждане на напрежение 400кV, разширение и реконструкция на уредби 220кV, 110кV и СН:

·      ЗРУ с КРУ 20кV за СН;

·      ЗРУ с КРУ 10кV за СН;

НЕК ЕАДП “ТЕИ”

10. 

П/ст”Марица изток”220/110кV, гр.Гълъбово – Разширение и реконструкция с въвеждане на напрежение 400кV, разширение и реконструкция на уредби 220кV, 110кV и СН:

·       Гаражи – Архитектурна част,

·       Строително-конструктивна част,

·       Ел.осветление

НЕК ЕАДП “ТЕИ”

11. 

П/ст”Марица изток”220/110кV, гр.Гълъбово – Разширение и реконструкция с въвеждане на напрежение 400кV, разширение и реконструкция на уредби 220кV, 110кV и СН:

·         Геодезична снимка извън рамките на ОРУ 220кV и 110кV с оглед отводняване на площадките.

НЕК ЕАДП “ТЕИ”

12. 

Подстанции 110кV - Изготвяне на технически изисквания за избор на акумулаторни батерии:

· определяне на товарите;

· схеми на свързване;

· методика за избор.

НЕК ЕАД – П “МВН” – ЦУ

13. 

П/ст “Алфатар” ОРУ 110кV – подмяна на портали, секциониране на шинната система и изместване на поле ВО – І-на и ІІ-на комутация;

НЕК ЕАД – П “МВН” – ЦУ

14. 

П/ст”Горна Оряховица – изток”110/20кV - заземителна инсталация в ОРУ 110кV и около ЗРУ с актуализация на гръмозащитната инсталация

НЕК ЕАД – П “МВН” – ЕПР Горна Оряховица

15. 

П/ст”Свищов”110/20кV - заземителна инсталация в ОРУ 110кV и около ЗРУ с актуализация на гръмозащитната инсталация;

НЕК ЕАД –П “МВН” – ЕПР Горна Оряховица

16. 

П/ст”Стражица”110/20кV - заземителна инсталация в ОРУ 110кV и около ЗРУ с актуализация на гръмозащитната инсталация;

НЕК ЕАД – П “МВН” – ЕПР Горна Оряховица

17. 

П/ст”Габрово”110/20кV - заземителна инсталация в ОРУ 110кV и около ЗРУ с актуализация на гръмозащитната инсталация;

НЕК ЕАД – П “МВН” – ЕПР Горна Оряховица

18. 

П/ст”Полски Тръмбеш”110/20кV - заземителна инсталация в ОРУ 110кV и около ЗРУ с актуализация на гръмозащитната инсталация

НЕК ЕАД – П “МВН” – ЕПР Горна Оряховица

19. 

П/ст”Горна Оряховица”220/110кV - заземителна инсталация в ОРУ 220кV и 110кV, командна сграда и около ЗРУ Ср.Н. с актуализация на гръмозащитната инсталация

НЕК ЕАД – П “МВН” – ЕПР Горна Оряховица

20. 

П/ст”Трявна”110/20кV - заземителна инсталация в ОРУ 110кV и около ЗРУ с актуализация на гръмозащитната инсталация;

НЕК ЕАД – П “МВН” – ЕПР Горна Оряховица

21. 

П/ст”Дряново”110/20кV - заземителна инсталация в ОРУ 110кV и около ЗРУ с актуализация на гръмозащитната инсталация

НЕК ЕАД – П “МВН” – ЕПР Горна Оряховица

22. 

П/ст”Елена”110/20кV - заземителна инсталация в ОРУ 110кV и около ЗРУ с актуализация на гръмозащитната инсталация

НЕК ЕАД – П “МВН” – ЕПР Горна Оряховица

23. 

П/ст”Павликени”110/20кV - заземителна инсталация в ОРУ 110кV и около ЗРУ с актуализация на гръмозащитната инсталация

НЕК ЕАД – П “МВН” – ЕПР Горна Оряховица

24. 

П/ст”Севлиево”110/20кV - заземителна инсталация в ОРУ 110кV и около ЗРУ с актуализация на гръмозащитната инсталация

НЕК ЕАД – П “МВН” – ЕПР Горна Оряховица

25. 

П/ст”Рила” 110/10кV – смяна на прекъсвач 110кV тип HPGE 11/15 E с прекъсвач тип ЗАР 1-FG, 123кV на Трансформатор 2:

· І-на и ІІ-на комутация, стр.-конструктивна част

“Електроразпределение-Столично” София

26. 

П/ст”Черни връх” – подмяна на разединители в ОРУ 110кV:

· І-на и ІІ-на комутация, строително-конструктивна част;

“Електроразпределение-Столично” София

27. 

П/ст”Асеновград” – реконструкция на заземителен контур

НЕК ЕАД – П “МВН” –
ЕПР Пловдив

28. 

П/ст”Пловдив” 400кV - Вторична комутация:

· Ускорение на релейни защити на изводи 110кV

НЕК ЕАДП “ТЕИ”

29. 

П/ст”Асеновград ІІ” - Вторична комутация:

·      Ускорение на релейни защити на изводи 110кV

НЕК ЕАДП “ТЕИ”

30. 

Пречиствателна станция “Кубратово” – ОРУ 110кV-подмяна на разединители

Старт инженеринг АД

31. 

ВЕЦ”Кърджали” – ОРУ 110кV – екзекутивна документация по вторична комутация: разгънати и монтажни схеми с помощни чертежи

НЕК ЕАДП “ТЕИ”

32. 

П/ст”Бобов дол”110/20кV – ОРУ 110кV – маслосборна канализация и котловани под трансформаторите

НЕК ЕАД П “МВН” – ЕПР Благоевград

33. 

Възел 110кV “Разград ІІІ” – определяне и корекция надлъжни и напречни профили на площадката

НЕК ЕАДП “ТЕИ”

34. 

П/ст”Кърджали І” – ОРУ 110кV - определяне място за ВО и проверка на съоръжения

НЕК ЕАДП “ТЕИ”

35. 

П/ст”Кърджали І” – реконструкция релейни и диференциални защити на силови трансформатори

НЕК ЕАДП “ТЕИ”

В. Електропроводи ВН

36. 

ВЛ 400кV “Черно море” - Подмяна на мълниезащитно въже С-70 с оптичен кабел тип OPGW:

·      Трасиране и изготвяне надлъжни профили на трасетата;

·      Електромеханични изчисления;

·      Технически условия за оразмеряване на оптичен кабел и МЗ въже.

НЕК ЕАДП “ТЕИ”

37. 

ВЛ 400кV “Джерман-Осогово” - Подмяна на мълниезащитно въже С-70 с оптичен кабел тип OPGW:

·      Трасиране и изготвяне надлъжни профили на трасетата;

·      Електромеханични изчисления;

·      Технически условия за оразмеряване на оптичен кабел и МЗ въже.

НЕК ЕАДП “ТЕИ”

38. 

ВЛ 110кV “Бодрост” - Подмяна на мълниезащитно въже С-70 с оптичен кабел тип OPGW:

·     Трасиране и изготвяне надлъжни профили на трасетата;

·     Електромеханични изчисления;

·     Технически условия за оразмеряване на оптичен кабел и МЗ въже.

НЕК ЕАДП “ТЕИ”

39. 

ВЛ 220 кV за външно ел.захранване на БПС-4

“Енергопроект Хидроенергетика” ООД

40. 

ВЛ 110 кV за външно ел.захранване на БПС-4

“Енергопроект Хидроенергетика” ООД

41. 

ВЛ 220кV “Ростов” – реконструкция между № 2-3

НЕК ЕАДП “ТЕИ”

42. 

ВЛ 110кV “Баба Вида” (от ст. № 14 до ст. № 51) - Рехабилитация на ВЛ в землищата на селата Слана бара, Бела Рада, Буковец и Войница, община Видин

НЕК ЕАД –
П “МВН” – ЕППР Видин

43. 

ВЛ 110кV “Чая” пред п/ст”Асеновград І” – оразмеряване и конструиране на призматично удължение на стълб № 2 тип 13 ЪТ 600 – 400

НЕК ЕАД –
П “МВН” – ЕПР Пловдив

44. 

ВЛ 110кV “Чавдарци” – Рехабилитация на ВЛ

НЕК ЕАД – П “МВН” – ЕПР София Област

45. 

ВЛ 110кV п/ст”Марица – изток” – п/ст”Харманли” – Усилване на стълбовете

НЕК ЕАД –
П “МВН” – ЕПР Хасково

46. 

ВЛ 220кV п/ст”Марица – изток” – п/ст”Пловдив-юг” (“Тракия”) - Реконструкция в междустълбия № 94-95

НЕК ЕАДП “ТЕИ”

47. 

ВЛ 110кV за п/ст”Делянките”110/20кV с ВЛ 110кV:

· ВЛ 110кV реконструкция и присъединяване към п/ст”Делянките”;

· ВЛ 110кV п/ст”Малък Преславец”-п/ст”Делянките”;

· ВЛ 110кV п/ст”Тутракан”-п/ст”Малък Преславец” – довършителни и ремонтни работи.

НЕК ЕАДП “ТЕИ”

48. 

ПП за ВЛ 20кV на п/ст”Делянките”110/20кV

НЕК ЕАДП “ТЕИ”

49. 

РП за ВЛ 20кV на п/ст”Делянките”110/20кV

НЕК ЕАДП “ТЕИ”

50. 

ВЛ 20кV и НН – Реконструкция и изместване от чашата на язовирно езеро “Мадан”

“Енергопроект Хидроенергетика” ООД

51. 

Присъединяване на п/ст”Прослав”110/20кV към ЕЕС:

· ВЛ 110кV п/ст”Прослав”-п/ст”Хр.Смирненски”;

· ВЛ 110кV п/ст”Прослав”-п/ст”Нови Кричим”;

· ВЛ 110кV п/ст”Прослав”-п/ст”Пловдив-юг”;

· ВЛ 110кV п/ст”Прослав”-ТЕЦ”Пловдив”

НЕК ЕАДП “ТЕИ”

52. 

ВЛ 400кV ТЕЦ “Марица изток 3” – п/ст”Алибейкьой” (Турция) на територията на България – оформяне на площадката на стълб № 132

НЕК ЕАДП “ТЕИ”

53. 

ВЛ 400кV ТЕЦ “Марица изток 3” – п/ст”Алибейкьой” (Турция) на територията на България – екзекутивен проект

НЕК ЕАДП “ТЕИ”

54. 

ВЛ 110кV за присъединяване на новите ВЕЦ от Каскада “Горна Арда” – пресичане с пътищата от републиканската пътна мрежа на територията на Пътно управление–Кърджали

НЕК ЕАДП “ТЕИ”

55. 

ВЛ 20кV за резервно захранване СН на ВЕЦ “Бял извор” - пресичане с пътищата от републиканската пътна мрежа на територията на Пътно управление–Кърджали

“Енергопроект Хидроенергетика” ООД

56. 

ВЛ 110кV п/ст ”Северни Родопи” – п/ст ”Давидково” – участък от п/ст”Северни Родопи” до стълб №51

НЕК ЕАДП “ТЕИ”

57. 

ВЛ 110кV “Топола-Развигор” – изместване на ВЛ от площадката на новата п/ст”Разград 3”.

НЕК ЕАДП “ТЕИ”

Г. АТЕС

58. 

Проектиране на Автоматизирана система за диспечерско управление на електроенергийното стопанство, управлявано от РДС “Марица изток” – разширение на АСДУ с периферен пост за п/ст”Обручище”;

“Енергопроект” АД

59. 

Проектиране на Автоматизирана система за диспечерско управление на електроенергийното стопанства, управлявано от РДС “Марица изток” – разширение на АСДУ с периферен пост за п/ст”Бели бряг”;

“Енергопроект” АД

60. 

Изпълнение монтажни работи по внедряване на система “Телегир” в следните енергийни обекти:

·      п/ст Бонония;

·      п/ст Златица;

·      п/ст Петрич.

“Енергопроект” АД

61. 

П/ст”Делянките”110/20кV с ВЛ 110кV – телемеханика и диспечерски телефонни връзки

“Енергопроект” АД

62. 

Присъединяване на п/ст”Прослав”110/20кV към ЕЕС - телемеханика и диспечерски телефонни връзки

НЕК ЕАДП “ТЕИ”

63. 

Присъединяване на п/ст”Поморие”110/20кV към ЕЕС - телемеханика и диспечерски телефонни връзки

НЕК ЕАДП “ТЕИ”

64. 

Присъединяване на п/ст”Созопол”110/20кV към ЕЕС - телемеханика и диспечерски телефонни връзки

НЕК ЕАДП “ТЕИ”

65. 

П/ст”Пловдив” 400кV – възможности за реконструкция на уредба 400кV по схема прекъсвач и половина с последващите от това промени в уредби 220кV и 110кV:

·      Разширение и реконструкция на ОРУ 400кV – автоматика и телемеханика.

·      Разширение и реконструкция на ОРУ 400кV – диспечерски В.ч.връзки.

НЕК ЕАДП “ТЕИ”

Д. Градски мрежи

66. 

Проучване трасета за оптични кабели в гр.София, както следва:

·      П/ст”Рила”- ЦДУ;

·      П/ст”Красно село” – ЦДУ;

·      П/ст”Рила” – НЕК ЕАД – П”МВН”;

·      ТЕЦ”София” – ЦДУ;

·      П/ст”Модерно преградие” – ЦДУ;

·      П/ст”Красно село” – НЕК ЕАД – П”МВН”.

НЕК ЕАД

67. 

РП за КЛ 20кV за п/ст”Прослав”110/20кV

НЕК ЕАДП “ТЕИ”

68. 

РП за КЛ 20кV за п/ст”Созопол”110/20кV

НЕК ЕАДП “ТЕИ”

Е. Строителна група

69. 

П/ст”Зора”110/10кV – сграда ЗРУ 10кV – сеизмично укрепване

НЕК ЕАД
П “МВН” – ЦУ

70. 

Възел 110кV “Разград 3” – ОРУ 110кV:

· Аксонометрия и ситуация;

· Портали и масички с фундаменти;

· Вертикална планировка, пътища и ВиК.

НЕК ЕАДП “ТЕИ”

71. 

П/ст “Алфатар” ОРУ 110кV – подмяна на портали, секциониране на шинната система и изместване на поле ВО, строително конструктивна част

·  Аксонометрия

·  Ситуация

·  Масички

·  Изчисления

НЕК ЕАД – П “МВН” – ЦУ

72. 

П/ст”Бобов дол” ОРУ 110кV – портали и фундаменти на шинната система – аксонометрия, ситуация, масички и изчисления

НЕК ЕАД – П “МВН” – ЦУ

73. 

ТЕЦ “Марица 3 Димитровград” - ОРУ 110кV – Укрепване на портални конструкции:

·      Проверка носимоспособността на отслабените сечения с конструктивно решение;

·      Укрепване на стоманената част и фундаменти с изчисления.

НЕК ЕАДП “ТЕИ”

74. 

П/ст”Белово”110/20кV - укрепване и подмяна ЖБ портали в ОРУ 110кV:

·  Аксонометрия

·  Колони

·  Ригели

·  Фундаменти и изчисления.

НЕК ЕАД
П “МВН” – ЕПР Пловдив

75. 

П/ст”Асеновград” ОРУ 110кV – подмяна бетонови ригели и портали:

·  Аксонометрия

·  Колони

·  Ригели

·  Фундаменти и изчисления.

НЕК ЕАД
П “МВН” – ЕПР Пловдив

76. 

П/ст”Камено” 110/20кV – укрепване на пропадащи преградни стени в действаща ЗРУ

НЕК ЕАД
П “МВН” – ЕПР Бургас

77. 

П/ст”Рила” 110/10кV – подмяна на прекъсвач 110кV тип HPGE 11/15 E с прекъсвач тип ЗАР 1-FG, 123кV на Трансформатор 2 – АС част

“Електроразпределение-Столично” София

78. 

П/ст”Черни връх” – подмяна на разединители в ОРУ 110кV – строително-консруктивна част

“Електроразпределение-Столично” София

79. 

П/ст”Делянките”110/20кV с ВЛ 110кV:

· ОРУ 110кV: аксонометрия и ситуация, портали, масички;

· Вертикална планировка и ВиК;

· Командна и технологична сгради – Архитектурна част и строително конструктивна част;

· Аварийно складова база – Архитектурна част и строително конструктивна част.

“Електроразпределение-Столично” София

80. 

П/ст”Пловдив” 400кV – възможности за реконструкция на уредба 400кV по схема прекъсвач и половина с последващите от това промени в уредби 220кV и 110кV - Разширение и реконструкция на ОРУ 400кV:

·      Аксонометрия

·      Ситуация

·      Портали

·      Масички

·      Фундаменти

·      Вертикална планировка

·      Пътища

·      ВиК

·      Изчисления

НЕК ЕАДП “ТЕИ”

81. 

П/ст”Пловдив” 400кV – възможности за реконструкция на уредба 400кV по схема прекъсвач и половина с последващите от това промени в уредби 220кV и 110кV - Ново ЗРУ 31,5кV и ОРУ 31,5кV:

·       Архитектурна част;

·       Строително-конструктивна част.

НЕК ЕАДП “ТЕИ”

82. 

Възел 110кV “Разград ІІІ” – ОРУ 110кV - Проверка и изменения в строителни конструкции на база нови геоложки условия

НЕК ЕАДП “ТЕИ”

83. 

П/ст”Кърджали І” –ОРУ 110кV - Укрепване и проверка масички и съоръжения

НЕК ЕАДП “ТЕИ”

84. 

П/ст”Марица изток”220/110кV, гр.Гълъбово – Разширение и реконструкция с въвеждане на напрежение 400кV, разширение и реконструкция на уредби 220кV, 110кV и СН - Временно съоръжаване на два броя изводи 220 кV:

·      Строително-конструктивна част – полета.

НЕК ЕАДП “ТЕИ”

2003 година
А. Общо енергийни разработки

85. 

Научни изследвания на п/ст”Бургас-индустрия” 110/20кV – рехабилитация на ОРУ 110кV и избор на конфигурация на система за цифрови релейни защити, автоматика и телемеханика:

· Защита на електрическите съоръжения 110кV - координация на изолацията;

· Избор и конфигурация на система за ЦРЗА – част вторична комутация и телемеханика;

· Проверка на съоръженията и потокоразпределение на шини 110кV

НЕК ЕАД –П “МВН” – ЦУ

86. 

Научни изследвания на п/ст ”Горна Оряховица” 220/110/20кV – реконструкция на ОРУ 110кV с подмяна на портали:

· Състояние на строителните конструкции и оценка;

· Оценка на възможността обходната шина 110кV да обхваща всички присъединения;

· Проверка на съоръженията и потокоразпределение на шини 110кV

НЕК ЕАД – П “МВН” – ЦУ

Б. Подстанции

87. 

П/ст ”Марица изток” 220/110кV, гр.Гълъбово – Разширение и реконструкция с въвеждане на напрежение 400кV, разширение и реконструкция на уредби 220кV, 110кV и СН - Нова уредба 400кV:

·      Първична комутация;

·      Вторична комутация;

·      Релейни защити с автоматика;

·      Телемеханика;

·      Ел.осветление ОРУ

НЕК ЕАДП “ТЕИ”

88. 

П/ст”Марица изток”220/110кV, гр.Гълъбово – Разширение и реконструкция с въвеждане на напрежение 400кV, разширение и реконструкция на уредби 220кV, 110кV и СН - Реконструкция на уредба 220кV:

·      Първична комутация;

·      Вторична комутация;

·      Релейни защити с автоматика;

·      Телемеханика;

·      Ел.осветление ОРУ

НЕК ЕАДП “ТЕИ”

89. 

П/ст ”Марица изток” 220/110кV, гр.Гълъбово – Разширение и реконструкция с въвеждане на напрежение 400кV, разширение и реконструкция на уредби 220кV, 110кV и СН - Уредба 31,5кV към трафо 400/220кV:

·       Първична и вторична комутация с релейна защита;

·       Строително-конструктивна част - сграда ЗРУ 31,5кV.

НЕК ЕАДП “ТЕИ”

90. 

П/ст ”Марица изток” 220/110кV, гр.Гълъбово – Разширение и реконструкция с въвеждане на напрежение 400кV, разширение и реконструкция на уредби 220кV, 110кV и СН - Уредба 31,5кV към трафо 400/110кV:

·       Първична и вторична комутация с релейна защита;

·       Строително-конструктивна част - сграда ЗРУ 31,5кV.

НЕК ЕАДП “ТЕИ”

91. 

П/ст ”Марица изток” 220/110кV, гр.Гълъбово – Разширение и реконструкция с въвеждане на напрежение 400кV, разширение и реконструкция на уредби 220кV, 110кV и СН:

·      Командно-производствена сграда – Архитектурна част, строително-конструктивна част, ел.инсталации, отопление, вентилалация, климатизация

НЕК ЕАДП “ТЕИ”

92. 

П/ст”Марица изток”220/110кV, гр.Гълъбово – Разширение и реконструкция с въвеждане на напрежение 400кV, разширение и реконструкция на уредби 220кV, 110кV и СН:

·     СОТ– командно-производствени сгради, ОРУ 400кV, ОРУ 220кV и ОРУ 110кV;

НЕК ЕАДП “ТЕИ”

93. 

П/ст ”Марица изток” 220/110кV, гр.Гълъбово – Разширение и реконструкция с въвеждане на напрежение 400кV, разширение и реконструкция на уредби 220кV, 110кV и СН:

·      Противопожарна помпена станция;

·      Пожароизвестяване - командно-производствени сгради;

·      Пожарогасене - командно-производствени сгради;

·      Пожарогасителна инсталация в кабелен подвал;

·      Сухотръбна пожарогасителна инсталация на трансформатори

НЕК ЕАДП “ТЕИ”

94. 

П/ст”Марица изток”220/110кV, гр.Гълъбово – Разширение и реконструкция с въвеждане на напрежение 400кV, разширение и реконструкция на уредби 220кV, 110кV и СН:

·      Маслосборна дренажна канализация от леглата на трансформаторите;

·      Маслосборен резервоар и резервоар за вода за пожарогасене.

НЕК ЕАДП “ТЕИ”

95. 

П/ст”Марица изток”220/110кV, гр.Гълъбово – Разширение и реконструкция с въвеждане на напрежение 400кV, разширение и реконструкция на уредби 220кV, 110кV и СН:

·      Азотно пожарогасене за силови трансформатори 400/220кV и 400/110кV;

НЕК ЕАДП “ТЕИ”

96. 

Присъединяване на п/ст”Прослав”110/20кV към ЕЕС:

·      ОРУ 110кV – І-на и ІІ-на комутация, ел.осветление;

·      Командно-технологична сграда – АС част, ел.осветление и инсталации;

·      Технологично - производствена сграда – АС част, ел.осветление и инсталации.

НЕК ЕАДП “ТЕИ”

97. 

П/ст”Марица изток”220/110кV, гр.Гълъбово – Разширение и реконструкция с въвеждане на напрежение 400кV, разширение и реконструкция на уредби 220кV, 110кV и СН:

·      ОРУ 110кV – Вертикална планировка, пътища и отводняване на площадката

НЕК ЕАДП “ТЕИ”

98. 

П/ст”Марица изток”220/110кV, гр.Гълъбово – Разширение и реконструкция с въвеждане на напрежение 400кV, разширение и реконструкция на уредби 220кV, 110кV и СН:

·      ОРУ 220кV – Вертикална планировка, пътища и отводняване на площадката.

НЕК ЕАДП “ТЕИ”

99. 

Научни изследвания на п/ст ”Бургас-индустрия” 110/20кV – рехабилитация на ОРУ 110кV и избор на конфигурация на система за цифрови релейни защити, автоматика и телемеханика:

·      ОРУ 110кV – І-на комутация, ел.осветление, пътища и ограда

НЕК ЕАД – П “МВН” – ЦУ

100.   

П/ст”Фестивална” 110/20/10кV – Преустройство на ЗРУ Ср.Н. - ППП

“Електроразпределение-Столично” София

101.   

П/ст ”Фестивална” 110/20/10кV – Подмяна разединители в ОРУ 110кV –
І-на, ІІ-на комутация

“Електроразпределение-Столично” София

102.   

П/ст ”Г.Димитров” 110/10кV – Подмяна прекъсвачи и разединители в ЗРУ 110кV – І-на, ІІ-на комутация

“Електроразпределение-Столично”

103.   

П/ст ”Балкан” 220/110/20/10кV:

·      Ремонт на заземителна инсталация на ОРУ 220кV, ОРУ 110кV и около ЗРУ;

·      Мълниезащитна инсталация на уредби 220кV, 110кV, командна сграда и ЗРУ.

НЕК ЕАД – П “МВН” – ЕПР Горна Оряховица

В. Електропроводи ВН

104.   

ВЛ 110кV “Изгрев” – рехабилитация

НЕК ЕАД
П “МВН” – ЕПР Варна

105.   

ВЛ 400кV “Джерман-Осогово” – изместване в района на Сгуроотвал “Каменик”;

ТЕЦ Бобов дол

106.   

ВЛ 110кV “Попица” – рехабилитация

НЕК ЕАД
П “МВН” – ЕПР Плевен

107.   

ВЛ 110кV “Подем” – актуализация до стълб № 27

НЕК ЕАД
П “МВН” – ЕПР Плевен

108.   

ВЛ 110кV “Бургас-индустрия” – реконструкция;

НЕК ЕАДП “ТЕИ”

109.   

ВЛ 400кV “Сакар” – изменение в опъвателно поле
№ 99-112;

НЕК ЕАДП “ТЕИ”

110.   

ВЛ 110кV п/ст ”Северни Родопи” – п/ст ”Ардино” – изменение в участъка от стълб № 40 до стълб № 45;

НЕК ЕАДП “ТЕИ”

111.   

ВЛ 110кV “Игнатиев” – реконструкция в участъка от стълб № 5 до стълб № 30

НЕК ЕАДП “ТЕИ”

112.   

ВЛ 400кV “Хеброс” – реконструкция пред ОРУ 400кV на ТЕЦ “Марица-изток 3”;

НЕК ЕАДП “ТЕИ”

113.   

ВЛ 110кV “Върба” – реконструкция в участъка от стълб № 31 до стълб №37

НЕК ЕАДП “ТЕИ”

114.   

ВЛ 110кV за п/ст ”Прослав” – трасета за новите ВЛ

НЕК ЕАДП “ТЕИ”

115.   

ВЛ 110кV п/ст ”Северни Родопи” – п/ст ”Ардино” – временно присъединяване към съществуващата п/ст ”Ардино”

НЕК ЕАДП “ТЕИ”

116.   

ВЛ 220кV “Елин Пелин”-Байлово” – електромеханично оразмеряване на оптични кабели тип OPGW на фирма Пирели

НЕК ЕАДП “ТЕИ”

117.   

ВЛ 220кV “Рила 1 и 2” – мълниезащита в участъка от стълб № 15 до стълб № 22

НЕК ЕАДП “МВН” – ЦУ

118.   

ВЛ 400кV п/ст ”Карлово” – п/ст ”Пловдив-юг” – ново трасе от стълб № 81 до п/ст ”Пловдив-юг”;

НЕК ЕАДП “ТЕИ”

119.   

Временна връзка 400кV между ВЛ 400кV “Хеброс” и “Родопи” пред п/ст ”Пловдив-юг”

НЕК ЕАДП “ТЕИ”

120.   

ВЛ 110кV “Игнатиев” – изместване в участъка от стълб № 35 до п/ст ”Чернозем”

НЕК ЕАДП “ТЕИ”

Г. АТЕС

121.   

П/ст ”Марица изток” 220/110кV, гр.Гълъбово – Разширение и реконструкция с въвеждане на напрежение 400кV, разширение и реконструкция на уредби 220кV и 110кV и СН:

·      Телемеханика – уредба 400кV;

·      Телемеханика – уредба 220кV;

·      Телемеханика – уредба 110кV;

·      Диспечерски телефонни връзки;

·      Апаратура за връзка по мълниезащитно въже с вградени оптични влакна.

НЕК ЕАДП “ТЕИ”

122.   

Научни изследвания на п/ст ”Бургас-индустрия” 110/20кV – рехабилитация на ОРУ 110кV и избор на конфигурация на система за цифрови релейни защити, автоматика и телемеханика:

·      Телемеханика;

·      Диспечерски телефонни връзки;

НЕК ЕАДП “МВН” – ЦУ

Е. Строителна група:

123.   

Присъединяване на п/ст ”Прослав” 110/20кV към ЕЕС:

·      Командна и технологична сгради – Архитектурна част и строително-конструктивна част;

·      Технологично-производствена сграда - Архитектурна част и стр.конструктивна част.

НЕК ЕАДП “ТЕИ”

124.   

П/ст”Пловдив” 400кV – възможности за реконструкция на уредба 400кV по схема прекъсвач и половина с последващите от това промени в уредби 220 и 110кV – Разширение и реконструкция на ОРУ 220кV:

·       Аксонометрия

·       Ситуация

·       Портали

·       Масички

·       фундаменти;

·       Вертикална планировка и пътища

·       ВиК

НЕК ЕАДП “ТЕИ”

125.   

П/ст”Марица изток”220/110кV, гр.Гълъбово – Разширение и реконструкция с въвеждане на напрежение 400кV, разширение и реконструкция на уредби 220кV, 110кV и СН – Нова уредба 400кV- строително-конструктивна част;

·       Аксонометрия

·       Ситуация

·       Портали

·       Масички

·       фундаменти;

·       Вертикална планировка и пътища

·      ВиК

НЕК ЕАДП “ТЕИ”

126.   

П/ст”Марица изток”220/110кV, гр.Гълъбово – Разширение и реконструкция с въвеждане на напрежение 400кV, разширение и реконструкция на уредби 220кV, 110кV и СН – Реконструкция на уредба 220кV - Строително-конструктивна част:

·       Аксонометрия

·       Ситуация

·       Портали

·       Масички

·       фундаменти;

·       Вертикална планировка и пътища

·       ВиК

НЕК ЕАДП “ТЕИ”

127.   

П/ст”Марица изток”220/110кV, гр.Гълъбово – Разширение и реконструкция с въвеждане на напрежение 400кV, разширение и реконструкция на уредби 220кV, 110кV и СН – Реконструкция на уредба 110кV - Строително-конструктивна част:

·       Аксонометрия

·       Ситуация

·       Портали

·       Масички

·       фундаменти;

·       Вертикална планировка и пътища

·       ВиК

НЕК ЕАДП “ТЕИ”

128.   

П/ст”Марица изток”220/110кV, гр.Гълъбово – Разширение и реконструкция с въвеждане на напрежение 400кV, разширение и реконструкция на уредби 220кV, 110кV и СН - ЗРУ с КРУ 20кV за СН - Архитектурна част, строително-конструктивна част;

·      ЗРУ с КРУ 10кV за СН - Архитектурна част, строително-конструктивна част.

НЕК ЕАДП “ТЕИ”

129.   

П/ст”Марица изток”220/110кV, гр.Гълъбово – Разширение и реконструкция с въвеждане на напрежение 400кV, разширение и реконструкция на уредби 220кV, 110кV и СН:

·     Гаражи – Архитектурна част, строително-конструктивна част.

НЕК ЕАДП “ТЕИ”

130.   

П/ст”Марица изток”220/110кV, гр.Гълъбово – Разширение и реконструкция с въвеждане на напрежение 400кV, разширение и реконструкция на уредби 220кV, 110кV и СН - Уредба 31,5кV към трафо 400/220кV:

·  Сграда ЗРУ 31,5кV с ОРУ 31,5кV – Архитектурна част и строително- конструктивна част.

НЕК ЕАДП “ТЕИ”

131.   

П/ст”Марица изток”220/110кV, гр.Гълъбово – Разширение и реконструкция с въвеждане на напрежение 400кV, разширение и реконструкция на уредби 220кV, 110кV и СН - Уредба 31,5кV към трафо 400/110кV:

·       Сграда ЗРУ 31,5кV с ОРУ 31,5кV – Архитектурна част и строително- конструктивна част.

НЕК ЕАДП “ТЕИ”

132.   

П/ст”Марица изток”220/110кV, гр.Гълъбово – Разширение и реконструкция с въвеждане на напрежение 400кV, разширение и реконструкция на уредби 220кV, 110кV и СН - Командно-производствена сграда:

·   Архитектурна част;

·   Строително-конструктивна част.

НЕК ЕАДП “ТЕИ”

133.   

П/ст”Марица изток”220/110кV, гр.Гълъбово – Разширение и реконструкция с въвеждане на напрежение 400кV, разширение и реконструкция на уредби 220кV, 110кV и СН - Технологично-производствена сграда:

·      Архитектурна част

·      Строително-конструктивна част

НЕК ЕАДП “ТЕИ”

134.   

Научни изследвания на п/ст ”Горна Оряховица” 220/110/20кV – реконструкция на ОРУ 110кV с подмяна на портали:

·      Състояние на строителните конструкции и оценка.

НЕК ЕАДП “МВН” – ЦУ

135.   

Научни изследвания на п/ст ”Бургас-индустрия” 110/20кV – рехабилитация на ОРУ 110кV и избор на конфигурация на система за цифрови релейни защити, автоматика и телемеханика:

·     Състояние на строителните конструкции и оценка.

НЕК ЕАДП “МВН” – ЦУ

136.   

П/ст ”Фестивална” 110/20/10кV- Преустройство на ЗРУ Ср.Н.-ППП

·      Строително-конструктивна част

“Електроразпределение-Столично” София

137.   

П/ст ”Фестивална” 110/20/10кV – Подмяна разединители в ОРУ 110кV;

·      Строително-конструктивна част

“Електроразпределение-Столично” София

138.   

П/ст ”Г.Димитров” 110/10кV – Подмяна прекъсвачи и разединители в ЗРУ 110кV

·     Строително-конструктивна част

“Електроразпределение-Столично” София

2004 година

А. Общо енергийни разработки:

139.   

Външно електрозахранване на Ветроенергиен парк в землището на село Свети Никола, община Каварна

“Йоми Инженеринг”ООД

140.   

Реконструкция на ОРУ 110кVна ВЕЦ “Ст.кладенец”-предпроектни проучвания

НЕК ЕАД - ВЕЦ Група Родопи

141.   

Научни изследвания за развитието на електрическите товари на гр. София 2010÷2015 г.

НЕК ЕАД

Б. Подстанции

142.   

П/ст Бургас индустрия-разширение и преустройство на ОРУ 110 кV .

·      SАS за ОРУ 110 kV и 20 kV с контролери.

·      Релейни защити на 110 кV.

НЕК ЕАДП “МВН” – ЦУ

143.   

П/ст “Горна Оряховица” – нова ЗРУ 20 kV

·        Първична комутация

·        Вторична комутация

·        Строително конструктивна част

НЕК ЕАД – П “МВН” – ЕПР Горна Оряховица

144.   

П/ст “Хасково ІІ” 110/20kV преустройство на уредба 20 kV

·        Първична комутация

·        Строително конструктивна част

НЕК ЕАД – П ”МВН”
ЕПР-Хасково

145.   

П/ст ”Камено” – техническа помощ – секциониране

ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ

146.   

П/ст ”Балкан Габрово” 220/110/20 kV

·        Заземителна инсталация

·        Мълниезащитна инсталаци

НЕК ЕАД
П “МВН” – ЕПР Горна Оряховица

147.   

П/ст ”Фестивална” 110/20/10 kV преустройство на уредба 20 kV

“Електроразпределение-Столично” София

148.   

П/ст “Пловдив” 400/220/110/31,5 kV – тръжни документи

НЕК ЕАДП “ТЕИ”

149.   

Център Moto Phoe Ford – защитна инсталация по OHL 110 kV

Мото-Пфое ЕООД
София

150.   

П/ст “Орион” 110/20/10 kV – подмяна на разединители в ОРУ 110 kV

·       Първична комутация

·       Вторична комутация

·       Строително конструктивна част

“Електроразпределение-Столично” София

151.   

П/ст “Капитан Петко” (Хасково II) 110/20 кV – Укрепване на преградни стенички в ЗРУ 20кV

·       Първична комутация

НЕК ЕАД
П”МВН” ЕПР-Хасково

152.   

П/ст “Бояна” – Ограничители на напрежение

ТУ

153.   

П/ст “Рила” – Ограничители на напрежение

ТУ

154.   

П/ст “Враждебна” – Ограничители на напрежение

ТУ

155.   

П/ст “Пловдив” 400 kV – компановка за РУ 35 kV – първична комутация

НЕК ЕАДП “ТЕИ”

156.   

П/ст “Пловдив” 400 kV – временни СН променлив ток

НЕК ЕАДП “ТЕИ”

157.   

ВЕЦ “Въча II” – технически задания за ХГ1 и ХГ2

НЕК ЕАД – ВЕЦ Група Родопи

158.   

П/ст “Пловдив” 400 kV – графична част за тръжни документи и превод на английски език

НЕК ЕАДП “ТЕИ”

159.   

П/ст “Бояна” 110/20 kV – Проучване и проектиране на “Заземяване през АС неутралата на силови трансформатори 110/10 кV на страна 10 кV

“Електроразпределение-Столично” София

160.   

П/ст “Средец” 110/10 kV – Поръчка за проучване и проектиране подмяната на прекъсвач “Секциониране” ММО 110/1600 А в ЗРУ 110 кV

“Електроразпределение-Столично” София

161.   

П/ст “Студентски град” 110/20/10 kV – Поръчка за проучване и проектиране подмяната на прекъсвач “Секциониране” ММО 110/1600 А в ЗРУ 110 кV

“Електроразпределение-Столично” София

В. Електропроводи ВН

162.   

ВЛ 20кV “Лакпром” – външно ел.захранване

·          Работен проект

“Лакпром”

163.   

ВЛ 110кV “Димитровград” – техническа помощ

ЖП Инфраструктура

164.   

ВЛ 110кV до Ford - център

Мото-Пфое ЕООД София

165.   

ВЛ 110кV “Северни Родопи”- “Давидково”

·          Екзекутивни чертежи

НЕК ЕАДП “ТЕИ”

166.   

ВЛ 110 kV – Ардино – Давидково – Екзекутивен проект

НЕК ЕАДП “ТЕИ”

167.   

ВЛ 400 kV – Хеброс и Родопи – временно връзки през ОРУ 400 kV на п/ст Пловдив 400 kV

НЕК ЕАДП “ТЕИ”

168.   

ВЛ 110 kV – Манастир - реконструкция

НЕК ЕАДП “ТЕИ”

169.   

ВЛ 110кV “Морско” и “Обзор”

·     Нови линии с реклозери

ЕТИС ООД

170.   

ВЛ 400кV Карлово - Пловдив – стълб No81 –п/ст “Пловдив” – стълбове

НЕК ЕАДП “ТЕИ”

171.   

ВЛ 110кV “Бистрица” – “Павлово” – габарити до административна сграда

“Веста”

172.   

ВЛ 220кV “Tракия” – “Румелия” - реконструкция

НЕК ЕАДП “ТЕИ”

173.   

ВЛ 220кV “Румелия” - Първенец” – реконструкция

НЕК ЕАДП “ТЕИ”

174.   

Нови стълбове пред п/ст”Пловдив”

НЕК ЕАДП “ТЕИ”

175.   

ВЛ 400кV Червена могила – Дуброво - Щип

·      Тръжни документи

НЕК ЕАД П “ТЕИ”

176.   

ВЛ 110 кV ТЕЦ Пловдив север – Чернозем (Игнатиев) – изместване

НЕК ЕАДП “ТЕИ”

177.   

ВЛ 400 kV Хеброс – Родопи - реконструкция

НЕК ЕАДП “ТЕИ”

178.   

ВЛ 220кV “Елин Пелин” - Байлово” – OPGW – оразмеряване

НЕК ЕАДП “ТЕИ”

179.   

ВЛ 400кV - Червена могила – Дуброво – Щип – OPGW по ВЛ

НЕК ЕАДП “ТЕИ”

180.   

ВЛ 110кV “Българка” – преустройство

НЕК ЕАД – П “МВН” – ЕППР Силистра

181.   

ВЛ 400kV “Нишава” България-Сърбия – OPGW

НЕК ЕАДП “ТЕИ”

182.   

ВЛ 110 kV “Върбица” – реконструкция

НЕК ЕАДП “ТЕИ”

183.   

ВЛ 110 кV п/ст”Фестивална” – п/ст”Младост” (Жуков) – Реконструкция

“Електроразпределение-Столично”

184.   

Подмяна на м.з.в. с оптичен кабел тип OPGW на ВЛ 110кV Възел “Разград” – п /ст ”Разград 1”(“Багрян”-“Ралица”)

НЕК ЕАДП “ТЕИ”

185.   

ВЛ ”Изгрев” – реконструкция

НЕК ЕАД – П “МВН” – ЕПР Варна

186.   

Изследване необходимостта от защита на проводниците на ВЛ 110 кV “Вишеград” - “Гранчар”

НЕК ЕАД – П “МВН” – ЦУ

187.   

ВЛ 110кV за присъединяване на п/ст ”Прослав” към системата, Изводи от п/ст ”Прослав” за п/ст ”Хр.Смирненски” и ТЕЦ ”Пловдив-север”

НЕК ЕАДП “ТЕИ”

188.   

ВЛ 110 kV Прослав – Нови Кричим

НЕК ЕАДП “ТЕИ”

189.   

ВЛ 110 kV Прослав – Пловдив юг

НЕК ЕАДП “ТЕИ”

190.   

ВЛ 110 kV Прослав – Христо Смирненски

НЕК ЕАДП “ТЕИ”

191.   

ВЛ 110 kV Прослав – ТЕЦ Пловдив север

НЕК ЕАДП “ТЕИ”

192.   

ВЛ 110 kV Изгрев – изместване стълб № 2

НЕК ЕАД –
П “МВН” – ЕПР Варна

193.   

ВЛ 110 kV Марек – Сапарево – проучване трасета

НЕК ЕАДП “ТЕИ”

194.   

ВЛ 110 kV Сапарево – Самоков – проучване трасета

НЕК ЕАДП “ТЕИ”

195.   

П/ст Марица изток 400/220/110 kV – електропроводни връзки между ОРУ 400, ОРУ 220 и ОРУ 110 kV

НЕК ЕАДП “ТЕИ”

Г. АТЕС

196.   

Работно проектиране на п/ст ”Бургас-индустрия” 110/20 кV – рехабилитация на ОРУ 110 кV и избор на конфигурация на система за цифрови релейни защити, автоматика и телемеханика:

·      Въвеждане на пълна телемеханизация без дежурен персонал

·      Диспечерски телефонни връзки:

o      ВЧ канал п/ст ”Бургас-индустрия” – п/ст ”Бургас 400кV”;

o      ВЧ канал п/ст ”Бургас-индустрия” – п/ст ”Победа”;

o      ВЧ канал п/ст ”Бургас-индустрия” – п/ст ”Славейков”;

o      ВЧ канал п/ст ”Бургас-индустрия” – п/ст ”Рибари”,

o      ВЧ канал п/ст ”Рибари” – п/ст ”Победа”.

o      ВЧ канал п/ст ”Бургас-индустрия” – п/ст ”Бургас” 400kV по ВЛ “Спартак”

НЕК ЕАД – П “МВН” – ЦУ

Д. Градски мрежи

197.   

Оптически връзки между националната мрежа и НЕК – общо проучване на оптичните мрежи

НЕК ЕАД

198.   

Проучване на трасета за оптичен кабел от ЦДУ на НЕК ЕАД до п/ст ”Рила”:

·      по съществуваща въздушна мрежа на градския електро транспорт;

·      по съществуващи кабелни канали.

НЕК ЕАД

199.   

Преработка и въвеждане на нови КЛ 20 кV с нови проходни будки за “Сифон-С”, “Помпена станция-юг”, връзки с ВЛ 20 кV “Прослав”, “Злати трап”, “Оризаре 4”, ”Ортахан”, ”Костиево”, ”Либхер-1”, ”Либхер-2” и “6-ти км”.

НЕК ЕАДП “ТЕИ”

200.   

КЛ 20кV от п/ст ”Прослав”, Преработка на тръбна мрежа и изграждане на нови участъци към “Еврейско селище”

НЕК ЕАДП “ТЕИ”

201.   

КЛ 20кV от п/ст ”Прослав” – преработка на тръбна мрежа и изграждане на нови участъци в южна посока за “Хирургии”, “Блокови жилища” и “Пещерско шосе”

НЕК ЕАДП “ТЕИ”

Е. Строителна група

202.   

п/ст “Джумая” 110/20kV – Нова сграда:

·      Архитектурна част

·      Строително конструктивна част

·      Инсталации

·      Ви К инсталации в и около сградата

НЕК ЕАДП “ТЕИ”

203.   

ВЛ 20 кV “Moрско” и “Обзор”

·       Автореклозери – реконструкция СРС стълбове

НЕК ЕАДП “ТЕИ”

204.   

п/ст “Хасково център” 110/20kV

·      нова 3-етажна сграда – конструкции и антисеизмични изчисления

НЕК ЕАДП “ТЕИ”

205.   

П/ст “Капитан Петко” (Хасково II) 110/20 кV – Укрепване на преградни стенички в ЗРУ 20 кV срещу пропадания

·     Строително-конструктивна част;

НЕК ЕАД –
П “МВН” – ЕПР Хасково

206.   

П/ст ”Орион” 110/20/10кV – ОРУ 110 кV – Подмяна на разединители 110 кV – масички

“Електроразпределение-Столично”

207.   

П/ст ”Пловдив” 400/220/110/20 кV

·      Сграда за технологични помещения за специализиран технически персонал – архитектурна и строително-конструктивна част;

·      Допълнителна сграда за апаратни зали за комуникационна апаратура – архитектурна и строително-конструктивна част.

НЕК ЕАДП “ТЕИ”

208.   

П/ст”Пловдив” 400/220/110/20кV - Допълнителна сграда за апаратни зали за комуникационна апаратура

НЕК ЕАДП “ТЕИ”

209.   

П/ст ”Хасково-център” 110/20 кV

·      Административно-производствена сграда – преработка с намалена етажност, архитектурна и строително-конструктивна част

·      Подмяна покрива с дървена конструкция на административната сграда

НЕК ЕАДП “ТЕИ”

210.   

п/ст “Бояна” – проучване и проектиране на “Заземяване през АС неутралата на силови трансформатори 110/10 кV на страна 10 кV – конструкции

“Електроразпределение-Столично” София

211.   

п/ст ”Студентски град” - проучване и проектиране подмяната на прекъсвач “Секциониране” ММО 110/1600А в ЗРУ 110 кV

“Електроразпределение-Столично” София

212.   

п/ст ”Средец” - проучване и проектиране подмяната на прекъсвач “Секциониране” ММО 110/1600А в ЗРУ 110кV на

“Електроразпределение-Столично” София

213.   

П/ст Металургична – възстановяване на фундамент на трансформатор 400/110 kV

ПМУ Кремиковци

214.   

П/ст Марица Изток – Гълъбово – външен път и външно ВиК

НЕК ЕАДП “ТЕИ”

215.   

П/ст Марица Изток – Гълъбово – канализационна помпена станция

НЕК ЕАДП “ТЕИ”

216.   

Геоложка експертиза през п/ст Арпезос за ВЛ 110 kV

НЕК ЕАДП “ТЕИ”

217.   

П/ст Разград III – техническа помощ по портални конструкции и фундаменти

НЕК ЕАДП “ТЕИ”

218.   

П/ст Асеновград – котловани под трансформаторите

·      Строителна част

·      ВиК

НЕК ЕАД – П “МВН”
ЕПР Пловдив

2005 година
А. Общо енергийни разработки

219.   

Изследване влиянието на двойните ВЛ 110 kV върху надеждността на мрежата 110 kV в района на гр. София

НЕК ЕАД

220.   

Анализ на оперативните експлоатационни качества на мрежата 110 kV и на п/ст 110/СрН kV в района на гр. София

“Електроразпределение-Столично” София

221.   

Техническо изследване възможностите за използване вакуумни прекъсвачи за генераторни във ВЕЦ Ивайловград, Студен кладенец, Тешел, Кърджали, Батак

НЕК ЕАД –
П “ВЕЦ Група Родопи”

222.   

Титан – Златна Панега – варианти за схеми на ел.захранване

Титан Златна Панега

223.   

ТЕЦ Пловдив север – оценка и технически предложения за изместване ОРУ 110 kV

НЕК ЕАД

224.   

П/ст Метро II – технико-икономическа обосновка с проучване

“Електроразпределение-Столично” София

225.   

П/ст Варна 750/400/220 kV – реконструкция

·     потокоразпределение и ТКС в уредби 400 и 220 kV

НЕК ЕАД

226.   

П/ст Добруджа 400/220/110 kV

·      реконструкция потокоразпределение и ТКС в уредби 220 и 110 kV

НЕК ЕАД

Б. Подстанции

227.   

П/ст Средец – проучване на преминаване в пълен Н класически и с модули

“Електроразпределение-Столично” София

228.   

П/ст Боримечка – проучване на преминаване в пълен Н класически и с модули

“Електроразпределение-Столично” София

229.   

П/ст Подуене – проучване на преминаване в пълен Н класически и с модули

“Електроразпределение-Столично” София

230.   

П/ст Ал. Наумов – проучване на преминаване в пълен Н класически и с модули

“Електроразпределение-Столично” София

231.   

П/ст Хиподрума – проучване на преминаване в пълен Н класически и с модули

“Електроразпределение-Столично” София

232.   

П/ст Прослав – вторична комутация КРУ 20 kV със SAS система

“Електроразпределение-Столично”

233.   

П/ст Разград III 110 kV – вторична комутация - ОРУ 110 kV със SAS система

НЕК ЕАДП “ТЕИ”

234.   

П/ст Прослав 110/20 kV – вторична комутация – ОРУ 110 kV със SAS система

НЕК ЕАДП “ТЕИ”

235.   

П/ст Варна 750/400/220 kV – реконструкция

·       Защита от пренапрежения на уредба 400 kV – проучване

·       Защита от пренапрежения на уредба 220 kV – проучване

·       Защита СН ~ ток от пренапрежения – изследване и проучване

НЕК ЕАД

236.   

П/ст Варна 750/400/220 kV – реконструкция

·       ОРУ 750 kV – първична комутация по присъединяване на АТ 701 и АТ 702

НЕК ЕАД

237.   

П/ст Варна 750/400/220 kV – реконструкция

·       ОРУ 400 kV – първична комутация изводи Отечество и Съединение

·       ОРУ 400 kV – вторична комутация и релейни защити изводи Отечество и Съединение

·       ОРУ 400 kV – първична комутация и релейни защити АТ 701 и АТ 702

·       ОРУ 400 kV – вторична комутация и релейни защити АТ 701 и АТ 702

·       ОРУ 400 kV – диференциална защита на шини

НЕК ЕАД

238.   

П/ст Добруджа 400/220/110 kV – реконструкция

·       Защита от пренапрежения на уредба 400 kV – проучване

·       Защита от пренапрежения на уредба 220 kV – проучване

·       Защита СН ~ ток от пренапрежения – изследване и проучване

НЕК ЕАД

239.   

ТЕЦ Марица 3 – Димитровград

·       ПБЗ на командни сгради и КРУ

НЕК ЕАД – П “МВН” – ЕПР Хасково

240.   

П/ст Слънчев бряг 110/20 kV – разширение с трети трансформатор

·       Първична комутация

·       Вторична комутация

НЕК ЕАДП “ТЕИ”

241.   

П/ст Банкя – подмяна прекъсвачи в ОРУ 110 kV

·       Първична комутация

·       ПБЗ

НЕК ЕАД – П “МВН” – ЕПР София град

242.   

П/ст Черни връх 110/10 kV – подмяна силов трансформатор

·       Първична комутация

·       Вторична комутация

“Електроразпределение-Столично” София

243.   

П/ст Георги Димитров 110/10 kV – подмяна силов трансформатор

·       Първична комутация

·       Вторична комутация

“Електроразпределение-Столично” София

В. Електропроводи ВН

244.   

ВЛ 220 kV Хемус – Стара планина

·       подмяна МЗВ с OPGW

НЕК ЕАД – П “МВН” – ЦУ

245.   

ВЛ 400 kV Карлово – Пловдив

·       подмяна трасета от стълб 81 до п/ст Пловдив

НЕК ЕАДП “ТЕИ”

246.   

ВЛ 110 kV Полигон – Дервеня

·       подмяна МЗВ с OPGW

НЕК ЕАДП “ТЕИ”

247.   

ВЛ 110 kV Манастирица – преработка

НЕК ЕАД – П “МВН” – ЕПР Русе

248.   

ВЛ 400 kV - Отечество

·       OPGW до п/ст Мадара

НЕК ЕАДП “ТЕИ”

249.   

ВЛ 400 kV – Червена могила – Дуброво

·       Изменение трасета

НЕК ЕАДП “ТЕИ”

250.   

ВЛ 110 kV около п/ст Прослав

·       Изменения по ветрилото

НЕК ЕАДП “ТЕИ”

Г. АТЕС

251.   

П/ст Прослав 110/20 kV

·       Диспечерски ВЧ връзки

НЕК ЕАДП “ТЕИ”

252.   

П/ст Прослав 110/20 kV

·       Оптични връзки

НЕК ЕАДП “ТЕИ”

253.   

П/ст Прослав 110/20 kV

·       Телемеханика със SCADA система

НЕК ЕАДП “ТЕИ”

254.   

Резервно ел.захранване на ТМ апаратура в ТДУ юг

НЕК ЕАДП “ТЕИ”

Д. Градски мрежи

255.   

Проучване на варианти и актуализация на схемите за външно ел.захранване СрН на Метро – I диаметър

“Метропроект” ООД

Е. Строителна група

256.   

ТЕЦ Марица изток 2 – нови масички за разединители

НЕК ЕАДП “ТЕИ”

257.   

П/ст Варна 750/400/220 kV - реконструкция

§       Геодезично заснемане

НЕК ЕАД

258.   

П/ст Добруджа 400/220/110 kV - реконструкция

·       Геодезично заснемане

НЕК ЕАД

259.   

П/ст Банкя – подмяна на прекъсвачи в ОРУ 110 kV

·       Масички и фундаменти

НЕК ЕАД – П “МВН” – ЕПР София град

260.   

П/ст Слънчев бряг – разширение с трети трансформатор

·       Строителна част – ОРУ 110 kV – масички и фундаменти

НЕК ЕАДП “ТЕИ””

261.   

П/ст София център – укрепване проход за транспорт на силов трансформатор

“Електроразпределение-Столично” София


2006 година
А. Общо енергийни разработки

262.   

План за развитие на мрежата 400, 220 и 110 kV до 2010/2015 г. – Етап I – Енергиен баланс на Р.България

НЕК ЕАД

263.   

Проучване параметри, загуби др. на силови АТ

“Институт по енергетика” АД

264.   

Изследване възможностите за обемен на мощност между ЕЕС на Турция и страните от югоизточна Европа в режим на паралелна работа

НЕК ЕАД

265.   

Предпроектни проучвания за присъединяване на ВЕЦ по поречието на река Искър в района на Мездра и Роман

НЕК ЕАД

Б. Подстанции

266.   

Преработка РП за командна зала и КРУ 20 kV – архитектурна и строително-конструктивна част от п/ст “Джумая” за ТЕЦ “Сливен”

НЕК ЕАД –
П “МВН” – ЕПР Ст. Загора

267.   

ВЕЦ Студен кладенец – реконструкция ОРУ 110 kV от ЕШС в двойна шинна система – идеен проект

ВЕЦ Група Родопи – Пловдив

268.   

П/ст “Камбаните” 110/20/10 kV – идеен проект

“Електроразпределение-Столично” АД

269.   

П/ст “Добруджа” 400/220/110/31,5 kV – вторична комутация на уредба 31,5 kV

НЕК ЕАД

270.   

П/ст “Добруджа” 400/220/110/31,5 kV – система за автоматично управление САУП на уредба 400 kV и 220 kV – структура на системата с event листове

НЕК ЕАД

271.   

П/ст “Добруджа” 400/220/110/31,5 kV – уредби 20 и 10 kV – първична и вторична комутация

НЕК ЕАД

272.   

П/ст “Добруджа” 400/220/110/31,5 kV – уредби СН постоянен ток

НЕК ЕАД

273.   

П/ст “Добруджа” 400/220/110/31,5 kV – уредби СН променлив ток

НЕК ЕАД

274.   

П/ст “Добруджа” 400/220/110/31,5 kV – уредба 220 kV – първична комутация

НЕК ЕАД

275.   

П/ст “Варна” 400/220 kV – система за автоматично управление САУП на уредба 220 kV – структура на системата с event листове

НЕК ЕАД

276.   

П/ст “Добруджа” 400/220/110/31,5 kV – уредба 31,5 kV – първична и вторична комутация

НЕК ЕАД

277.   

П/ст “Варна” 400/220 kV – уредба СН постоянен и променлив ток

НЕК ЕАД

278.   

П/ст “Варна” 400/220 kV – нова уредба 220 kV – първична комутация

НЕК ЕАД

279.   

П/ст “Добруджа” 400/220/110/31,5 kV – Дизел генератор

·      Ел.част

·      Архитектурна част

·      Строително-конструктивна част

·      Ел.осветление

·      Машинна част

НЕК ЕАД

280.   

П/ст “Добруджа” 400/220/110/31,5 kV – СОТ и TV наблюдение

НЕК ЕАД

281.   

П/ст “Варна” 400/220 kV – СОТ и TV наблюдение

НЕК ЕАД

282.   

П/ст “Добруджа” 400/220/110/31,5 kV – въвеждане на нови разединители при силови трансформатори АТ401 и АТ402

НЕК ЕАДП “ТЕИ”

283.   

П/ст “Костинброд” 110/20 kV – ел.част първична комутация за нови портали

НЕК ЕАД – П “МВН” – ЕПР София област

284.   

П/ст “Г.Оряховица” 220/110kV – подмяна съоръжения в ОРУ 110 kV – първична комутация

НЕК ЕАДП “ТЕИ”

285.   

П/ст “Варна” 400/220 kV – подмяна на диференциални защити с цифрови на АТ701 и АТ702

НЕК ЕАДП “ТЕИ”

286.   

РП за монтаж на ВЧ канал по извод 400 kV Петрохан в п/ст “София запад” 400/110 kV

“Електроизграждане” ООД

287.   

П/ст № 7 110/20/6 kV при “Мини Марица Изток”– реконструкция ОРУ 110 kV – инвестиционен проект за реконструкция извод 110 kV “Сотиров”

-       Първична комутация

-       Вторична комутация

      АС част

“Мини Марица Изток” ЕАД гр. Раднево

288.   

П/ст “Ямбол” 110/20 kV – подм. портали в ОРУ 110 kV

- Ел.част първична комутация – РП

НЕК ЕАД – П “МВН” –
ЕПР Бургас

289.   

П/ст “Узунджово” 220/110 kV – подмяна на разединители в ОРУ 220 kV

      първична комутация

      вторична комутация

НЕК ЕАД – П “МВН” –
ЕПР Хасково

290.   

П/ст 6 kV на завод “Титан” – Златна Панега – ел.част

Завод “Титан”

291.   

П/ст “Металургична” 400/110 kV – подмяна трансформатори СН

НЕК ЕАД – П “МВН” –
ЕПР София град

292.   

П/ст “Мартиново” 110/20/6 kV – заземителна инсталация

НЕК ЕАД – П “МВН” –
ЕПР Монтана

293.   

П/ст “Лозово” 110/20/6 kV – Реконструкция ОРУ 110 kV

·      Ел.част – първична комутация

·      Ел.част – вторична комутация

·      Релейни защити

·      Масички за съоръжения

“Старт инженеринг” АД

294.   

П/ст “Балкан” 220/110 kV – ОРУ 110 kV – рехабилитация – ел.част и АС част

НЕК ЕАД – П “МВН”

295.  7

П/ст “Димитровград” 110/20 kV – ОРУ 110 kV – ел.част първична комутация за подмяна портали

НЕК ЕАД – П “МВН”

В. Електропроводи ВН

296.   

Предварителни проучвания за трасета на нови ВЛ 400 kV – реконструкция на съществуващите ВЛ 400 kV, ВЛ 220 kV и ВЛ 110 kVпри ТЕЦ Марица Изток I

НЕК ЕАДП “ТЕИ”

297.   

Актуализация РП за ВЛ 110 kV “Стадиона” о п/ст “Прослав – ТЕЦ “Пловдив”

НЕК ЕАДП “ТЕИ”

298.   

Актуализация РП за ВЛ 110 kV Гюешево и пресичания с ВЛ 20 kV и мрежи НН

НЕК ЕАДП “ТЕИ”

299.   

Реконструкция на ВЛ 400 kV “Хеброс” и “Родопи” пред п/ст “Пловдив”

НЕК ЕАДП “ТЕИ”

300.   

Оптична връзка от п/ст “Марица Изток” до п/ст “Капитан Петко”

НЕК ЕАД – П “МВН”

301.   

ВЛ 110 kV “Чернозем” – “Хисар” – изместване

НЕК ЕАД – П “ТЕИ”

302.   

ВЛ 110 kV ТЕЦ “Пловдив север” – п/ст “Чернозем” – изместване

НЕК ЕАД – П “ТЕИ”

303.   

ВЛ 110 kV – ТЕЦ “Бобов дол” – “Самоков” – РП по ново трасе и актуализация

НЕК ЕАД – П “ТЕИ”

304.   

Реконструкция на съществуващи ВЛ 220 kV пред
п/ст “Добруджа”

НЕК ЕАД

305.   

ВЛ 400 kV – “Хеброс” – реконструкция, разкъсване и присъединяване в п/ст Марица Изток – Гълъбово

НЕК ЕАД

306.   

ВЛ 220 kV – “Константиново” – реконструкция, разкъсване и присъединяване в п/ст Марица Изток – Гълъбово

НЕК ЕАД

307.   

ВЛ 110 kV – “Малево” – “Пясъчево” – реконструкция, разкъсване и присъединяване в п/ст Марица Изток – Гълъбово

НЕК ЕАД

308.   

Защита на ТТ линии от ВЛ 110 kV в района на
п/ст “Прослав”

НЕК ЕАД – П “ТЕИ”

309.   

Преустройство и кабелиране на двойната ВЛ 110 kV “Бистрица” – “Павлово” в участъка от ст. 11 до ст. 13

“АЙБИЛ”

310.   

Оптична връзка от п/ст “Добруджа” до п/ст “Варна север” по ВЛ 110 kV “Изгрев”

НЕК ЕАДП “МВН”

311.   

ВЛ 110 kV пред п/ст “Лозово” – реконструкция на ветрило

“Старт инженеринг” АД

312.   

ВЛ 110 kV “Дибич” – рехабилитация

НЕК ЕАД П МВН – ЕПР Шумен

313.   

ВЛ 110 kV пред ВЕЦ “Студен Кладенец” – реконструкция ветрило – идеен и работен проект

НЕК ЕАД – клон
ВЕЦ група Родопи

Г. АТЕС

314.   

П/ст “Варна” 400/220 kV – телемеханика на уредба
220 kV

НЕК ЕАД

315.   

П/ст “Добруджа” 400/220/110/31,5 kV – телемеханика на уредба 400 kV

НЕК ЕАД

316.   

П/ст “Добруджа” 400/220/110/31,5 kV – телемеханика на уредба 220 kV

НЕК ЕАД

317.   

П/ст “Добруджа” 400/220/110/31,5 kV – телемеханика на уредба 110 kV

НЕК ЕАД

318.   

П/ст “Добруджа” 400/220/110/31,5 kV – диспечерски връзки в уредба 400 kV

НЕК ЕАД

319.   

П/ст “Добруджа” 400/220/110/31,5 kV – диспечерски връзки в уредба 220 kV

НЕК ЕАД

320.   

П/ст “Варна” 400/220 kV – диспечерски връзки в уредба 400 kV

НЕК ЕАД

321.   

П/ст “Варна” 400/220 kV – диспечерски връзки в уредба 220 kV

НЕК ЕАД

322.   

П/ст “Варна” 400/220 kV – телемеханика на уредба 400 kV

НЕК ЕАД

Е. Строителна група

323.   

П/ст “Добруджа” 400/220/110/31,5 kV – линейно апаратни сгради – ЛАС за ОРУ 400 kV – части архитектурна, строителна, електро, ОиВ, СОТ, VIDEO

НЕК ЕАД

324.   

П/ст “Добруджа” 400/220/110/31,5 kV – линейно апаратни сгради – ЛАС за ОРУ 220 kV – части архитектурна, строителна, електро, ОиВ, СОТ, VIDEO

НЕК ЕАД

325.   

П/ст “Варна” 400/220 kV – линейно апаратни сгради – ЛАС за ОРУ 400 kV – части архитектурна, строителна, електро, ОиВ, СОТ, VIDEO

НЕК ЕАД

326.   

П/ст “Варна” 400/220 kV – линейно апаратни сгради – ЛАС за ОРУ 220 kV – части архитектурна, строителна, електро, ОиВ, СОТ, VIDEO

НЕК ЕАД

327.   

П/ст “Добруджа” 400/220/110/31,5 kV – ОРУ 220 kV

·      строително-конструктивна

·      вертикална планировка

·      пътища

·      ел.осветление

·      портали и масички

НЕК ЕАД

328.   

П/ст “Добруджа” 400/220/110/31,5 kV – Уредба 31,5 kV

·      Открита уредба

·      Закрита уредба

НЕК ЕАД

329.   

П/ст “Варна” 400/220 kV –ОРУ 220 kV – части:

·      строително-конструктивна

·      вертикална планировка

·      пътища

·      ел.осветление

·      портали и масички

НЕК ЕАД

330.   

П/ст “Варна” 400/220 kV –противопожарна пожарогасителна инсталация – всички части

НЕК ЕАД

331.   

П/ст “Добруджа” 400/220/110/31,5 kV – Противопожарна пожарогасителна инсталация със станция и кафези около силовите трансформатори

НЕК ЕАД

332.   

П/ст “Марица Изток” – Гълъбово – нова командно-производствена сграда – електро и ВиК инсталации

НЕК ЕАД – П “ТЕИ”

333.   

П/ст “Костинброд” 110/20 kV – подмяна с нови стоманорешетъчни портали в ОРУ 110 kV

НЕК ЕАД – П “МВН” – ЕПР София област

334.   

П/ст “Г. Оряховица” 220/110 kV – подмяна масички в ОРУ 110 kV

НЕК ЕАД – П “ТЕИ”

335. 

П/ст “Марица Изток” – Гълъбово –преработка командно-произвоствена сграда – архитектурна и строително-конструктивна част

НЕК ЕАД – П “ТЕИ”

336.   

П/ст № 7 110/20/6 kV при “Мини Марица Изток” – инвестиционен проект за реконструкция ОРУ 110 kV – реконструкция извод 110 kV Сотиров

      АС част – портали и масички

“Мини Марица Изток” ЕАД гр. Раднево

337.   

ВЕЦ Студен кладенец – реконструкция ОРУ 110 kV от ЕШС в двойна шинна система – идеен проект

ВЕЦ Група Родопи – Пловдив

338.   

П/ст “Ямбол” 110/20 kV – първична комутация за подмяна на портали и съоръжения

НЕК ЕАД – П “МВН” –
ЕПР Бургас

339.   

П/ст “Узунджово” 220/110 kV – подмяна масички

НЕК ЕАД – П “МВН” –
ЕПР Хасково

340.   

П/ст “Лозово” 110/20/6 kVОРУ 110 kV и ВЛ 110 kV – реконструкция

-       АС част – портали и масички

“Старт инженеринг” АД

341.   

П/ст 6 kV на завод “Титан” – Златна Панега – арх.част

Завод “Титан”

342.  7

П/ст “Димитровград” 110/20 kV – ОРУ 110 kV –АС част първична комутация за подмяна портали

НЕК ЕАД – П “МВН”


2007 година
А. Общо енергийни разработки

343.   

Пакет програми за анализ и съставяне на оперативни мощностни баланси на ЕЕС

НЕК ЕАД

344.   

Моделиране и прогнозиране на месечното и годишното битово електропотребление на равнище домакинство , регион (област) и общо за страната

НЕК ЕАД

345.   

План за развитие на преносната електрическа мрежа 400, 220 и 110 kV на ЕЕС на България, осигуряваща присъединяване на АЕЦ “Белене” и другите планирани за изграждане нови генераторни мощности за етапите 2010/2015 г. – Етап II:

-        Потокоразпределения в ЕЕС;

-        Изчисление токове на късо съединение в ЕЕС;

-        Динамическа устойчивост на АЕЦ и ЕЕС.

НЕК ЕАД

346.   

Проучване за присъединяване на нова генераторна мощност 2х400/800 MW към електропреносната мрежа на Р. България в ТЕЦ “Марица изток 3” и нуждите за внос/износ на ел.енергия от Р. България към страните в региона на Балканите:

-        Потокоразпределения;

-        Изчисление токове на късо съединение;

-        Динамическа устойчивост на блока и ТЕЦ “Марица изток 3”;

-        Определяне транзитните мощности и възможностите за износ през ЕЕС.

“Енергийна компания Марица Изток III” АД

347.   

Определяне на критичните времена за изключване на късите съединения на граничните подстанции и подстанциите от първа периферия до границата между ЕЕС на Турция и ЕЕС на България в режим на паралелна работа между тях.

НЕК ЕАД

348.   

ВЕП “Свети Никола” с мощност 200 MW в с. Свети Никола, община Каварна

       Проучвания за конфигурация на мрежата СрН с предложение за предварителни трасета,

       Изчисление на мрежата СрН по падение на напрежението,

       Изчисление на мрежата СрН по ТКС

       Определяне на сечението на кабелите в мрежата;

       Типични загуби на ВЕП

“Ей и Ес Гео Енерджи” ООД

349.   

“ИНТЕР ПАЙП” – нов металургичен комплекс - Енергийни и електрически изследвания за присъединяването му

-        Варианти за присъединяване с ВЛ 220 kV

-        Варианти за присъединяване с ВЛ 110 kV

“ИНТЕР ПАЙП” АД

350.   

ВЕЦ “Козлодуй” – ОРУ 110 kV

-        Енергийни и електрически изследвания – изчисляване ТКС в мястото на присъединяването.

“Енергопроект – Хидроенергетика” ООД

Б. Подстанции

351.   

П/ст “Варна” 400/220 kV – уредба 400 kV и уредба 220 kV – разширение и реконструкция – техническа помощ

НЕК ЕАД – П “ТЕИ”

352.   

П/ст “Златна Панега” 110/20/6 kV – Разширение на ОРУ 110 kV

-       Разширение с нов силов тр-р 110/20 kV – 16 MVA

-       Съоръжаване на ново поле в ЗРУ 110 kV

-       Реконструкция на съществуващи трафо полета в ЗРУ 110 kV

-      Маслосборна яма с маслосъбираща канализация

-       Пътища

“Златна Панега Цимент” АД

353.   

П/ст “Златна Панега” 110/20/6 kV – Изграждане на ново КРУ 6 kV за захранване на заводската п/ст “Титан” 6/0,4 kV

-      Първична комутация

-      Вторична комутация

-      Архитектурна част на сграда

-      Строително-конструктивна част на сграда

“Златна Панега Цимент” АД

354.   

ВЕЦ “Студен кладенец” – реконструкция на ОРУ 110 kV от ЕШС в двойна шинна система и тръбни шини –работен проект

-      Ел.част първична комутация

-      Ел.част вторична комутация

-      Релейни защити

-      САУП

НЕК ЕАД – клон ВЕЦ група Родопи

355.   

П/ст “Добруджа” 400/220/110/31,5 kV – уредба 400 kV – Вторична комутация

– САУП

НЕК ЕАД

356.   

П/ст “Добруджа” 400/220/110/31,5 kV – уредба 220 kV – Вторична комутация

– САУП

НЕК ЕАД

357.   

П/ст “Варна” 750/400 kV – уредба 220 kV – нова

       Вторична комутация

       САУП

НЕК ЕАД

358.   

П/ст “Добруджа” 400/220/110/31,5 kV и п/ст “Варна” 750/400 kV – ПБЗ

НЕК ЕАД

359.   

ВЕЦ “Студен кладенец” – разширение и реконструкция – техническа помощ

НЕК ЕАД - Клон “ВЕЦ група Родопи” Пловдив

360.   

П/ст “Димитровград” 110/20/6 kV – Ремонт на ОРУ 110 kV

-        Подмяна на портали

-        Изграждане на нова заземителна и нова мълниезащитна инсталации

-        Подмяна на кабелни лавици в кабелен колектор

“ЕСО” ЕАД – МЕР Хасково

361.   

П/ст “Балкан” – ОРУ 110 kV с подмяна на портали

-        Подмяна на портали

-        Изграждане на нова заземителна и нова мълниезащитна инсталации

-        Подмяна на кабелни лавици в кабелен колектор

“ЕСО” ЕАД – МЕР Горна Оряховица

362.   

П/ст “Хасково център” 110/20 kV – техническа помощ

НЕК ЕАДП “ТЕИ”

363.   

П/ст “Добруджа” 400/220/110 kV – ОРУ 400 kV – реконструкция

-        Първична комутация

-        Вторична комутация

НЕК ЕАДП “ТЕИ”

364.   

П/ст “Добруджа” 400/220/110 kV – ОРУ 220 kV – реконструкция

-        Първична комутация

-        Вторична комутация

НЕК ЕАДП “ТЕИ”

365.   

П/ст “Варна” 750/400/220 kV – ОРУ 400 kV – разширение и реконструкция

-        Първична комутация

-        Вторична комутация

НЕК ЕАДП “ТЕИ”

366.   

П/ст “Алдомировци” – екзекутивни чертежи за “въвеждане търговско измерване на ел.енергия”

“СК Електроизграждане” ЕООД

367.   

П/ст “Костинброд” – екзекутивни чертежи за “въвеждане търговско измерване на ел.енергия”

“СК Електроизграждане” ЕООД

368.   

П/ст “Своге” – екзекутивни чертежи за “въвеждане търговско измерване на ел.енергия”

“СК Електроизграждане” ЕООД

369.   

П/ст “Ботевград” – екзекутивни чертежи за “въвеждане търговско измерване на ел.енергия”

“СК Електроизграждане” ЕООД

370.   

П/ст “Етрополе” – екзекутивни чертежи за “въвеждане търговско измерване на ел.енергия”

“СК Електроизграждане” ЕООД

371.   

П/ст “Костенец” – екзекутивни чертежи за “въвеждане търговско измерване на ел.енергия”

“СК Електроизграждане” ЕООД

372.   

П/ст “Костинброд” – ОРУ 110 kV – секциониране на шинна система – РП

-       Част първична комутация

-       Част вторична комутация

НЕК ЕАД – П “МВН”

373.   

П/ст № 7 110/20/6 kV при “Мини Марица Изток”– реконструкция ОРУ 110 kV – инвестиционен проект за реконструкция извод 110 kV “Байкал”

-       Първична комутация

-       Вторична комутация

      АС част

“Мини Марица Изток” ЕАД гр. Раднево

374.   

П/ст “Узунджово”

      РП с подмяна на прекъсвачи 220 kV

      Първична комутация.

      Вторична комутация до командни шкафове 220 kV

НЕК ЕАД – П “МВН”
ЕПР Хасково

375.   

П/ст “Ямбол” 110/20 kV – РП

-        Подмяна на заземителна инсталация

-        Подмяна на мълниезащитна инсталация

НЕК ЕАД П МВН
ЕПР Бургас – Подрайон Ямбол

376.   

ВЕЦ “Козлодуй” – ОРУ 110 kV

-        Защита на електрическите съоръжения 110 kV от пренапрежения;

-        Уредба 110 kV – първична комутация;

-        Строително-конструктивна част;

-        Вертикална планировка, генплан и пътища в площадката;

-        Маслосборна канализация;

-        Ограда

“Енергопроект – Хидроенергетика” ООД

377.   

РП за присъединяване на 20 kV и реконструкция на 110 kV на когенерираща мощност на “ОРАНЖЕРИИ ПЕТРИЧ” ООД в п/ст “Петрич”

Уредба 110 kV

       Първична комутация

       Вторична комутация

       Строително-конструктивна част

ЗРУ 20 kV

       Първична комутация

       Вторична комутация

“СК Електроизграждане” ЕООД

378.   

П/ст “Самоков” – инженеринг с ремонт уредби 20 kV и монтаж на вентилни отводи

     Ел. монтажни работи

     РЧ с екзекутив

ЕСО – ЕАД, МЕР София област

379.   

П/ст “Етрополе” – инженеринг с ремонт уредби 20 kV и монтаж на вентилни отводи

     Ел. монтажни работи

     РЧ с екзекутив

ЕСО – ЕАД, МЕР София област

380.   

ВЕЦ “Бял Извор” – ЗРУ 20 kV – Идеен проект за реконструкция – цялостна промяна на ЗРУ 20 kV с подмяна съоръжения и нови релейни защити

-      Архитектурна част

-      Строително-конструктивна част

-      Първична комутация

-      Вторична комутация

НЕК ЕАД – Клон “ВЕЦ група Родопи”

381.   

Възлова станция “Хемус” 20 kV – реконструкция

     Първична комутация

     Вторична комутация

“СК Електроизграждане” ЕООД

382.   

ВЕЦ “Сестримо” – ОРУ 220 kV – РП за монтаж на комбинирани трансформатори 220 kV

НЕК-ЕАД, Предприятие ВЕЦ група Рила

383.   

ВЕЦ “Белмекен” – ОРУ 220 kV – подмяна на прекъсвач

НЕК-ЕАД, Предприятие ВЕЦ група Рила

384.   

ВЕЦ “Момина Клисура” – ОРУ 110 kV – РП за осигуряване на габарити и монтаж на заземител към нулата на трансформатор 110 kV

НЕК-ЕАД, Предприятие ВЕЦ група Рила

385.   

П/ст “Шумен център” – ОРУ 110 kV и КРУ 10 kV – Ремонт зазамителна и мълниезащитно инсталация

-      Изчисления

-      Допирни напрежения

ЕСО-ЕАД, МЕР Шумен

386.   

П/ст “Славейков”– реконструкция ОРУ 110 kV

-        Ел.част първична комутация;

-        Ел. част вторична комутация;

-        САУП за уредба 110 kV;

-        Заземителна и мълниеотводна инсталация.

НЕК ЕАД – П “МВН”

В. Електропроводи ВН

387.   

ВЛ 110 kV “Тутракан – М. Преславец – Силистра”- Избор на трасе за участъка от стълб № 231 на ВЛ “Тутракан – Делянките” до стълб № 157 на ВЛ 110 kV “Доростол” – РП и АН

НЕК ЕАДП “ТЕИ”

388.   

ВЛ 400 kV “Пловдив – Карлово” – изменения и актуализация РП на:

-         ВЛ 110 kV п/ст “Чернозем” – п/ст “Хисар”

-         ВЛ 110 kV ТЕЦ “Пловдив север” – п/ст “Чернозем” (“Игнатиев”) – реконструкция и изместване на стълб № 35 (45 същ.) до п/ст “Чернозем”

НЕК ЕАДП “ТЕИ”

389.   

П/ст “Марица изток” 220/110 kV – гр. Гълъбово – реконструкция на съществуващи ВЛ 400, 220 и 110 kV в района на ТЕЦ “Марица Изток 1” и п/ст “Марица изток”

НЕК ЕАДП “ТЕИ”

390.   

ВЛ 400 kV “П/ст Карлово – п/ст Пловдив юг” – участък от стълб № 1 до стълб № 81 – актуализация на РП с нови места на стълбовете

НЕК ЕАДП “ТЕИ”

391.   

Метрополитен – София – Метростанция № 22 – ВЛ 110 kV – реконструкция – идеен проект

“Старт инженеринг” АД

392.   

РП за защита на сграда от ВЛ 110 kV

1.      Изчисление отклонението на ВЛ 110 kV от ТКС и вятър с определяне минимално допустимото разстояние до сградата, съгласно НУЕУ № 3

2.      Изчисление електромагнитното влияние на ВЛ 110 kV с честота 50 Hz с определяне необходимото разстояние или мерки за защита от полето, съгласно нормите на ХЕИ.

3.      Изготвяне на РП за изпълнение на мерките за защита от електромагнитно излъчване.

“МЕГАЛИТ” ЕООД

393.   

ВЕЦ “Козлодуй” – ОРУ 110 kV

-        Нов електропровод 110 kV от БПС до ВЕЦ

“Енергопроект – Хидроенергетика” ООД

394.   

ВЛ 110 kV “Дебращица” – РП за ремонт на в участъка от ст. № 1 до ст. № 21

“ЕСО” ЕАД – МЕР Пловдив

395.   

ВЛ 110 kV за външно присъединяване на ВЕП “Свети Никола” към ЕЕС – проучване – Записка за определяне, съгласуване и утвърждаване на трасе за новата ВЛ 110 kV с точните места на всички нови стълбове

“Ей и Ес Гео Енерджи” ООД

396.   

ВЛ 110 kV “Бук” – екзекутивен проект

“Енерго-Про България” АД

397.   

ВЛ 110 kV “Проход” – екзекутивен проект

“Енерго-Про България” АД

398.   

РП за ремонт на ВЛ 220 kV “Сила” с OPGW

“ЕСО” ЕАД

399.   

РП за ремонт на ВЛ 220 kV “Светлина” с OPGW

“ЕСО” ЕАД

400.   

ВЛ 110 kV “Калояново – РП за ремонт на мълниезащитни въжета чрез подмяна с OPGW

“ЕСО” ЕАД

401.   

ВЛ 110 kV “П. Хитов” – РП за ремонт на мълниезащитни въжета чрез подмяна с OPGW

“ЕСО” ЕАД

402.   

ВЛ 110 kV “Ст. Караджа” – РП за ремонт на мълниезащитни въжета чрез подмяна с OPGW

“ЕСО” ЕАД

403.   

ВЛ 110 kV “Романтика” – РП за подмяна на мълниезащитни въжета чрез подмяна с OPGW

“ЕСО” ЕАД

404.   

ВЛ 110 kV “Войвода” – РП за подмяна на мълниезащитни въжета чрез подмяна с OPGW

“ЕСО” ЕАД

405.   

Изчисление отклонението на ВЛ 110 kV от ТКС и вятър с определяне минимално допустимото разстояние до сградата, съгласно НУЕУ № 3 с работни чертежи

“НОРМИС” ЕООД

406.   

ВЛ 110 kV “Електровоз” – Разкъсване за въвеждане в п/ст “Лозово”

“Старт инженеринг” АД

407.   

“ИНТЕР ПАЙП” – Нов металургичен комплекс – Енергийни и електрически изследвания за присъединяването му

-        Записки за избор на трасе за 220 kV

-        Записки за избор на трасе за 110 kV

“ИНТЕР ПАЙП” АД

Г. АТЕС

408.   

П/ст “Добруджа” 400/220/110 kV – реконструкция: Телемеханика на ОРУ 220 kV – работни чертежи и event листове

“Старт инженеринг” АД

409.   

Техническо изследване с изчисления и проект за защита на съществуващи телефонни кабели ВРК “Кюстендил – Соволяно” от влиянието на ВЛ 400 kV за обект ВЛ 400 kV “Червена могила – Дуброво”

НЕК ЕАДП “ТЕИ”

410.   

Техническо изследване с изчисления и проект за защита на съществуващи телефонни кабели СК “Ябълково – Копиловци” от влиянието на ВЛ 400 kV за обект ВЛ 400 kV “Червена могила – Дуброво”

НЕК ЕАДП “ТЕИ”

411.   

Техническо изследване с изчисления и проект за защита на съществуващи телефонни кабели “Радомир – Друган – Долна Диканя” от влиянието на ВЛ 400 kV за обект ВЛ 400 kV “Червена могила – Дуброво”

НЕК ЕАДП “ТЕИ”

412.   

Техническо изследване с изчисления и проект за защита на съществуващи телефонни кабели “Радомир – Бобораци – Долна Диканя – Благоевград” от влиянието на ВЛ 400 kV за обект ВЛ 400 kV “Червена могила – Дуброво”

НЕК ЕАДП “ТЕИ”

Е. Строителна група

413.   

ВЕЦ “Студен кладенец” – строително-конструктивна част – разработка на КМ чертежи

“Старт инженеринг” АД

414.   

Нова складова площадка за съхранение на силови трифазни трансформатори СрН – район Север – РП

“Електроразпреде-ление Столично” АД

415.   

П/ст “Славейков”– реконструкция ОРУ 110 kV

-        Подмяна портали,

-        Подмяна масички за съоръжения

-        Пътища

-        Маслосборна канализация

НЕК ЕАД – П “МВН”

416.   

П/ст “Димитровград” 110/20/6 kV – Ремонт на ОРУ 110 kV

-        Подмяна на портали

-        Подмяна на кабелни лавици в кабелен колектор

“ЕСО” ЕАД – МЕР Хасково

417.   

П/ст “Балкан” – ОРУ 110 kV

     Подмяна на портали

     Подмяна на кабелни лавици в кабелен колектор

“ЕСО” ЕАД – МЕР Горна Оряховица

418.   

П/ст “Костинброд” – ОРУ 110 kV – секциониране на шинна система – РП

-       АС част – портали и масички

НЕК ЕАД – П “МВН”

419.   

П/ст № 7 110/20/6 kV при “Мини Марица Изток”– реконструкция ОРУ 110 kV – инвестиционен проект за реконструкция извод 110 kV Байкал

      АС част – портали и масички

“Мини Марица Изток” ЕАД гр. Раднево

420.   

П/ст Узунджово – РП с подмяна на прекъсвачи 220 kV

НЕК ЕАД – П “МВН”
ЕПР Хасково

421.   

П/ст “Златна Панега” 110/20/6 kV ЗРУ с КРУ 6 kV

“Златна Панега Цимент” АД

422.   

ВЕЦ “Козлодуй” – ОРУ 110 kV

-        Строително-конструктивна част;

-        Вертикална планировка, генплан и пътища в площадката;

-        Маслосборна канализация;

-        Ограда

“Енергопроект – Хидроенергетика” ООД

423.   

ВЕЦ “Бял Извор” – ЗРУ 20 kV – Идеен проект за реконструкция – цялостна промяна на ЗРУ 20 kV с подмяна съоръжения и нови релейни защити

-      Архитектурна част

-      Строително-конструктивна част

НЕК ЕАД – Клон “ВЕЦ група Родопи”

По всички обекти сътрудниците на фирмата упражняват своевременно необходимия авторски надзор, като дават компетентни решения на място по време на изграждането и въвеждането на обекта в действие

      ЕлектроЕнергопроект ООД © 2007 Всички права запазени. web design by: Yaroslav Stanev